Ple Municipal

Conforme a allò que estableix la normativa aplicable i tenint en compte la informació aportada pels grups polítics amb representació a l’Ajuntament, es constitueixen els següents grups polítics: grup municipal IPG, grup municipal PSIB-PSOE i grup municipal popular de Puigpunyent i Galilea.

Els plens municipals es celebren cada darrer dimarts del mes, en sessió ordinària. I en sessió extraordinària, quan sigui necessari. Les sessions es celebren a les 20,30 hores.

La dotació econòmica per assistència a ple és de 30 € bruts per regidor que hi tengui dret, és a dir, que no percebin altres dedicacions de l’Ajuntament.

Actes dels plens municipals