Junta de Govern

L’article 20 de la LRBRL i els articles 22 i 23 LMRLIB assenyalen que els òrgans necessaris de qualsevol ajuntament són el batle, els tinents de batle i el Ple; i que la Junta de govern local existeix en tots els municipis de més de 5.000 habitants i en aquells en què així ho acordi el ple de l’ajuntament a través del reglament orgànic o mitjançant un acord independent.

La Junta de govern local, amb les funcions que li atribueix la legislació bàsica de règim local, és presidida pel batle i formada per un nombre de regidors no superior al terç del seu nombre legal, designats i cesats lliurament pel batle, que n’ha de retre compte al ple.

La Junta de govern local d’aquesta legislatura està integrada per tres regidors que són a l’equip de govern. Es reuneixen, ordinàriament, cada setmana, els dijous a les 17 hores.

Els regidors cobren 100€ bruts, per assistència, en retribució per dietes. Retribució aprovada per ple de dia 30 de juny de 2015. Aquests són en Biel Ferrà, en Xesc Canyelles i en Joan Planells.