Dedicació exclusiva i dedicació parcial

Les regidores que no poden percebre les dietes del Ple, de les Juntes de Govern i de les Comissions Informatives, tot i que hi assisteixen són les que cobren alguna dedicació:

  • Macu Riera i Matas: amb dedicació exclusiva, que percep per a aquesta responsabilitat 3033,58€/bruts per 12 mensualitats, amb efectes de dia 1r de setembre de 2015.
  • Margalida Morell Martorell: amb dedicació parcial de 10 hores, que percep 758,39€/bruts per 12 mensualitats, per aquesta responsabilitat.