Comissions informatives

Per Decret de Batlia 230/2015 sobre nomenament de membres de les Comissions Informatives, i després de les aportacions dels distints grups polítics, i respectant la proporcionalitat existent dels partits representats en el consistori, queden compostes de la següent manera:

Comissió Informativa i de Control General:

 • Batle-President: Gabriel Ferrà Martorell
 • Vocals IPG: Margalida Morell Martorell i Francesc Canyelles Marquès
 • Substitut: Joan Antoni Planells Rosselló
 • Vocals PSIB-PSOE: Jesús Esteban Carrascón i Antonio Marí Enseñat
 • Substituta: Isabel Martín Román
 • Vocal PP: Antonio Deudero Mayans. Substituta: Margarita Martorell Ribot
 • Secretària: Sra. Margalida Mulet Cañellas

La periodicitat d’aquesta comissió és abans del plenari i quan hi ha informacions per tractar.

Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes:

 • Batle-President: Gabriel Ferrà Martorell
 • Vocals IPG: Margalida Morell Martorell i Joan Antoni Planells Rosselló Substitut: Francesc Canyelles Marquès
 • Vocals PSIB-PSOE: Antonio Marí Enseñat i Jesús Esteban Carrascón Substituta: Isabel Martín Román
 • Vocal PP: Antonio Deudero Mayans. Substituta: Margarita Martorell Ribot
 • Secretària: Sra. Margalida Mulet Cañellas

La finalitat d’aquesta comissió serà l’estudi i informe de tots els comptes generals i pressuposts de la corporació, d’acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. La Comissió d’Hisenda es reunirà puntualment, com a mínim, dos dies hàbils abans de la presa d’acords als quals sigui preceptiu el dictamen.

Comissió Informativa d’Obres i Urbanisme:

 • Batle-President: Gabriel Ferrà Martorell
 • Vocals IPG: Francesc Canyelles Marquès i Joan Antoni Planells Rosselló Substituta: Macu Riera i Matas
 • Vocals PSIB-PSOE: Antonio Marí Enseñat i Isabel Martín Román. Substitut: Jesús Esteban Carrascón
 • Vocal PP: Antonio Deudero Mayans. Substituta: Margarita Martorell Ribot
 • Secretària: Sra. Margalida Mulet Cañellas

La periodicitat de la Comissió d’Obres i Urbanisme serà cada quinze dies, en dijous a les 18 hores.

Per totes les comissions informatives els regidors que hi tenen dret perceben 15€ bruts.