Wednesday, 16 January, 2019
PUIGPUNYENT TREBALLA EN L'ELABORACIÓ DEL SEU PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA
L’Ajuntament de Puigpunyent ens vàrem adherir al “Pacte de Batles i Batlesses” l’any 2009, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i defineix el compromís de reducció de més d’un 20% de les emissions de GEH per l’any 2020.
Aquell mateix any, el municipi va redactar el pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb un objectiu de reducció d’emissions de 3.111,80 t CO2eq a través de 42 accions relacionades amb l’eficiència energètica, les energies renovables i el transport, entre d’altres.

Actualment estam treballant en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que serà l’eina que guiarà el municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest compromís inclou l’obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació. Aquest nou compromís està marcat pel “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, iniciativa a la que l’Ajuntament de Puigpunyent ens adherirem properament.

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà en diferents fases, el vàrem iniciar el passat mes de novembre quan els responsables de l’Ajuntament ens vàrem reunir amb els representants del Consell de Mallorca i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase consistirà en la redacció de l’informe de seguiment de les accions proposades en el PAES del 2011, l’elaboració d'un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d'activitat i la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per analitzar la situació actual del municipi i redefinir l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, s’actualitzaran les accions de mitigació tant de l’àmbit municipal com del propi Ajuntament, descartant aquelles accions proposades inicialment que no siguin viables actualment i afegint-ne de noves. De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant el canvi climàtic per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats.

Un aspecte important en el procés de definició de les accions del PAESC, tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de la ciutadania en general.
Bookmark and Share