Wednesday, 22 May, 2019
COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT EN REFERÈNCIA A LES UNITATS D'ACTUACIÓ 4 I 8
En relació a les informacions aparegudes a diversos mitjans referents al planejament urbanístic del Municipi de Puigpunyent, volem fer una sèrie d’aclariments:
- Les Unitats d’Actuació UA8 i UA4 formen part de les Normes Subsidiàries aprovades per unanimitat definitivament l’any 1992, Per tant, aquestes unitats d’actuació estan qualificades com a sol urbà pendent d’execució des d’aquell any. En els darrers 27 anys no s’han modificat les NNSS i per tant no hi ha hagut cap canvi en la qualificació de sol.

- En referència a la UA4- Sa Vela:
L’any 2000 se concedeix la llicència per construir els dos carrers així com la dotació de serveis (aigua, clavegueram, enllumenat públic…) i s’inicien les obres. Un any més tard s’aprova el conveni de compensació i s’entreguen a l’Ajuntament 10 parcel·les, entre elles, la més gran on avui en dia hi ha ubicada l’escola, la zona verda i el del Parc Verd i 8 solars edificables d’us residencial.
Al 2005 l’ajuntament ven a una sèrie de veïnats del municipi 4 solars en condicions avantatjoses però també amb una sèrie de compromisos.
Als anys posteriors se donen llicències per començar a construir alguns habitatges però la dotació de serveis d’un dels dos carrers queda interrompuda per la crisi econòmica.
L’any 2019, l’empresa propietària dels terrenys sol·licita una prorroga de la llicència pagant l’actualització de les taxes corresponents i continua els treballs per finalitzar la urbanització.
A dia d’avui, únicament s’ha autoritzat la dotació de serveis, i l’Ajuntament de Puigpunyent no ha rebut cap sol·licitud ni tramitat cap llicència d’obres per habitatges.

- En referència a la UA8:
A dia 22 de maig de 2019, no hi ha cap llicència concedida, ni per urbanització, ni per parcel·lació, ni molt manco per habitatges.
El març de 2016, el Consell de Mallorca proposa suspendre la tramitació de la Constitució de la Junta de compensació, pas previ a la desqualificació dels terrenys com urbans. Aquesta suspensió comptava amb la conformitat de l’Ajuntament de Puigpunyent.
Però al setembre de 2016 el Consell accepta les al·legacions presentades pels propietaris dels terrenys, fet que dona a la propietat el dret a continuar amb la tramitació.
El mes de desembre de 2017, la propietat presenta els projectes de reparcel·lació i urbanització i l’Ajuntament de Puigpunyent n’envia còpies a totes les administracions i empreses de serveis que han de fer un Informe previ.

- A partir d’aquí, l’Ajuntament de Puigpunyent no ha realitzat cap altre tràmit.

Gabriel Ferrà Martorell. Batle
Bookmark and Share