Dilluns, 17 de març de 2014
Aprovació inicial pressupost ordinari 2014
Adoptat per l'Ajuntament ple, en sessió extraordinària de 4 de Març de 2014, l’acord inicial d'aprovació del Pressupost General, Plantilla de Personal, relació de llocs de treball i Bases d'Execució de l'Ajuntament de Puigpunyent per a l'any 2.014 per la present, conforme al que es disposa a l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet a informació pública per espai de quinze dies a l'efecte de reclamacions, durant el termini de les quals els interessats podran examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament, en horari d'oficines.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços